پیشنهادات کلی جهت تدوین برنامه هفتگی

1-      برنامه درسی بیش تر از 8 ساعت در یک روز ارائه نشود.

2-      ساعات دروس کارگاهی با هم تداخل نداشته باشد.

3-      ترکیب دروس تک درسی با دروس قرینه انجام شده باشد و پنجره باز در طول برنامه وجود نداشته باشد.

4-      دروس تئوری تخصصی در ساعات مناسب و متعادل با دروس ساده در یک روز ارائه گردد.

5-      ساعات هفتگی هر درس یا کارگاه و توزیع آن در روزهای هفته با ساعات مصوب هر رشته متناسب باشد.

6-      توالی ساعات کارگاهی در هفته و پیوستگی ساعات آن در یک روز رعایت شود.

7-      دروس تخصصی و کارگاهی به هنرآموزان مرتبط ارائه گردد.

8-      ساعات استاندارد کارگاهی به تفکیک گروه های 15 نفری با توجه به تجهیزات موجود هنرستان ارائه گردد.

 

 

 

پیشنهادات اختصاصی:

 

1-      جهت جلوگیری از تداخل یادگیری از گنجاندن دروسی که محتوای مشابه دارند در یک روز و یا پشت سر هم خودداری گردد.

2-      جهت پیشگیری از خستگی هنرجویان بهتر است دروس دشوار در ساعات اولیه که آمادگی بیشتری دارند ارائه گردد.

3-      تا حد امکان دروس اختصاصی بین روزهای هفته پخش شود.

4-      تا حد امکان دروس اختصاصی در اواخر هفته ارائه نشود.

در پایان نمونه برنامه هفتگی پیشنهادی دفتر تألیف کتب درسی همراه با راهنمای ارائه دروس ارائه می گردد.

جهت مشاهده لطفاً کلیک نمایید.

 

                                                                                                     

                                                                                                        گروه آموزشی کودکیاری

منبع : گروه بهداشت ناحیه 2 خرم آبادپیشنهادات کلی جهت تدوین برنامه هفتگی
برچسب ها :       ,دروس ,ساعات ,ارائه ,گردد ,هفته ,ارائه گردد ,      ساعات ,روزهای هفته ,امکان دروس ,دروس اختصاصی ,تدوین برنامه هفتگی